Asset Publisher

Użytkowanie lasu

 

Podstawą prowadzenia gospodarki leśnej w bieżącym okresie jest plan urządzenia lasu opracowany na lata 2010-2019. Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasu jako zarządzanie i użytkowanie zasobów leśnych prowadzi się według planu urządzenia lasu. Jednym z celów gospodarki leśnej jest produkcja na zasadzie racjonalnej gospodarki , drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasów.

Dla potrzeb użytkowania lasu przyjęto podział drzewostanów na gospodarstwa. Na podstawie dominujących funkcji pełnionych przez lasy w Nadleśnictwie Syców wyróżniono następujące gospodarstwa:

-gospodarstwo specjalne (S), które obejmuje m.in drzewostany w granicach rezerwatów, wyłączone drzewostany nasienne, oraz strefy objęte zakazem pozyskiwania drewna
-gospodarstwo wielofunkcyjnych lasów ochronnych (O), obejmujące obszary uznanych lasów ochronnych z wiodącą funkcją ochronną; drzewostany glebochronne, wodochronne, której realizacja nie wymaga ograniczenia lub zaniechania funkcji produkcyjnych,
-gospodarstwo wielofunkcyjnych lasów gospodarczych (G), obejmujące pozostałe obszary z wiodącą funkcją produkcyjną, w ramach którego wyszczególniono:
* gospodarstwo zrębowe o zrębowym sposobie zagospodarowania (rębnią zupełną)
* gospodarstwo przerębowo- zrębowe o przerębowo- zrębowym sposobie zagospodarowania.
-gospodarstwo przebudowy (R), obejmuje drzewostany o obniżonej produkcyjności, ze składem gatunkowym niezgodnym z Typem Drzewostanu lub niskim zadrzewieniu i złej jakości, które są przeznaczone do przebudowy w 10- leciu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LEŚNEJ WG GOSPODARSTW DLA NADLEŚNICTWA:

    Gospodarstwo specjalne (S), 1507,26ha
    Gospodarstwo wielofunkcyjnych lasów ochronnych (O), 1942,14ha
    Gospodarstwo wielofunkcyjnych lasów gospodarczych (G), 16498,68ha
        - GZ, 6798,09ha
        - GPZ, 9700,59ha
    Gospodarstwo przebudowy (R), 791,10ha

W Planie urządzenia lasu na okres 2010-2019 r. określono rozmiar pozyskania drewna w ilości 1184404m3 grubizny netto, w tym:

Etat cięć w użytkowaniu rębnym - 611838m3 grubizny netto.
Etat cięć w użytkowaniu przedrębnym- 572566m3 grubizny netto.

Stan zasobów drzewnych na powierzchni leśnej zalesionej przewidywany na koniec bieżącego okresu gospodarczego tj. na 31.12.2019 r. po uwzględnieniu planów wyniesie 6032920 m3 brutto. Spodziewany przyrost miąższości grubizny w okresie obowiązywania planu urządzenia lasu wynosi ponad 1,5mln m3 grubizny brutto. Oznacza to, że po zakończeniu bieżącego okresu gospodarczego zwiększą się zasoby drzewne na powierzchni leśnej Nadleśnictwa Syców.

Stosunek planowego pozyskania drewna do spodziewanego przyrostu wynosi około 79%. Przeciętnie rocznie na hektar powierzchni lasu przyrasta 7,27m3 drewna. Zasobność drzewostanów wynosi około 290m3 grubizny /ha.

W Nadleśnictwie Syców dla panujących gatunków drzew przyjęto następujące przeciętne wieki rębności:

140 lat        Dąb, Jesion
120 lat        Jodła
120 lat        Buk, w obrębie Bralin 100 lat
100 lat        Sosna, Modrzew, Daglezja, Lipa, Wiąz, Klon, Jawor
80 lat           Świerk, Grab, Brzoza, Robinia akacjowa, Olsza
60 lat           Olsza w drzewostanach odroślowych
40 lat           Topola, Osika