Asset Publisher Asset Publisher

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Od 1 kwietnia 2018 roku obowiązują nowe zasady szacowania szkód w uprawach rolnych.

Według aktualnie obowiązującego prawa, poszkodowani rolnicy kierują zgłoszenia szkód łowieckich do właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z przedstawiciela gminy, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Wniosek o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Treść nowej ustawy wraz ze szczegółami dotyczącymi procedury znajduje się w poniższym załączniku.

 

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/651/1

Fot: Sebastian Sęktas